INFO

Szanowni Państwo!

Od początku stycznia 2017 roku Urząd Miasta i Gminy Skępem podjął działania zmierzające do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe".

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. W obecnym zakresie jest procesem ożywienia obszarów zdegradowanych. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Rewitalizacja określa rewitalizację jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, by dane działania zasługiwały na miano „rewitalizacji” są:

- ukierunkowanie na efekty społeczne (czyli działania podporządkowane realizacji celów w dziedzinie jakości życia),

- ukierunkowanie na trwałą poprawę stanu (a więc trwałą zmianę dotychczasowej sytuacji kryzysowej),

- wieloaspektowość i kompleksowość (czyli prowadzenie wielu uzupełniających się działań, najczęściej trwających przez dłuższy czas, a nie tylko pojedynczych, krótkotrwałych interwencji).

Ponadto trzeba wiedzieć, ze rewitalizację prowadzi się w odniesieniu do społeczności zamieszkującej pewien dający się wydzielić obszar (odróżniający się od obszarów sąsiednich) – nie są to nigdy działania mające na celu odnowę tylko pojedynczych obiektów. Zatem pojęcie rewitalizacji jest błędnie stosowane w odniesieniu do wszelkich działań o charakterze naprawczym, remontowym, modernizacyjnym. Powszechnie spotykane sformułowania „rewitalizacja parku”. „rewitalizacja dworca kolejowego”, „rewitalizacja budynku”, są niewłaściwe.

Dla zainteresowanych więcej informacji  znajduje się tutaj --->

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, na których chcemy poznać potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i ich pomysły na poprawę obecnej sytuacji.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie działań przygotowawczych, w ramach których przewidziano prace nad zaangażowaniem mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych i innych interesariuszy.

Działania te będą obejmowały:

przeprowadzenie działań informacyjnych o prowadzonych działaniach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji,

zebranie ankiet i opinii,

organizację konferencji wprowadzającej,

organizację spotkań w celu przeprowadzenia debat na temat problemów interesujących mieszkańców.

Ważnym elementem procesu rewitalizacji jest zebranie informacji na temat istotnych dla mieszkańców problemów i potrzebnych działań w zakresie rewitalizacji. W tym celu przygotowane będą odpowiednie ankiety, które będzie można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pokój nr 13.
W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno - funkcjonalnym lub techniczny, możliwych do zapisania w LPR poprzez składanie kart projektów, które również będą dostępne na stronie internetowej, przy czym zgłaszanie konkretnych propozycji możliwym będzie po wyznaczeniu obszaru/ów zdegradowanego/ych oraz obszaru/ów do rewitalizacji.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe.

Z każdego etapu prac związanych z opracowaniem programu rewitalizacji na niniejszej stronie umieszczane będą podsumowania i informacje.


A zatem….

 001

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies